Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alımı

0
27
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin yaptıkları açıklamaya göre Genel Sekreterliğine İstihdam edilmek üzere Uzman Yardımcısı alınacaktır. Alınacak olan bu personellerden 2 kişi uzman yardımcısı olarak Mersinde görev yapacağı planlanmaktadır. Alınacak olan diyer iki memur ise Adana ve İskenderun’da istihdam edecektir. Mersin, Adana Ve İskendurun olmak üzere toplamda 4 memur alımı yapılacaktır. İş başvurusunda yapacak olan adayların ise 1 Aralık 2015 tarihinden önce başvuru evraklarını eksiksiz yerine getirerek gerekli yerlere teslim etmesi gerekmektedir. Başvuracak adayların hangi kriterlere uyucağı aşağıda yer almaktadır.

akdeniz

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Üniversite ve fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullarından mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

e) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğanlar),

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

k) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvurmak için, İngilizce Yabancı dil bilgisi için, ÖSYM tarafından 2014-2015 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

3- Başvurular KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında iki defa elenen adaylar sınava katılamaz.
Sponsor Bağlantılar

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Genel Sekreterlikten veya web sitesinden temin edilecek iş talep formu, (www.akib.org.tr ‘de mevcuttur)

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı ( Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin aday tarafından şahsına ait olduğuna dair imzalanması)

3. İki adet vesikalık fotoğraf,

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek kaydı ile (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi

5. KPSS Sonuç Belgesinin Fotokopisi

6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Nüfus Cüzdanının fotokopisi

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

4. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olamadığına dair yazılı beyanı,

5. Dört adet vesikalık fotoğraf,

6. Kendi el yazısıyla yazılmış kısa özgeçmişi,

7. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

8. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

9. KPSS ve Yabancı Dil Sınavları sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

BAŞVURULAR

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliği adresine en geç 1 Aralık 2015 Salı Günü Saat 17.30’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

SÖZLÜ SINAV

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 2 Aralık 2015 tarihinden itibaren Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

İletişim BİLGİLERİ

Telefon: 0(324) 325 37 37
Adres: Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:4 Yenişehir 33120 MERSİN

CEVAP VER